ಬೆಳ್ಳಿಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ !

ಯೂರೋಪ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಬೆಳ್ಳಿಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಯ ಅದ್ಭುತ ! ಸುಮಾರು ೪೦, ೦೦೦ ಅಡಿಯೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿ ಹಾರುವಾಗ ಆಗುವ ಅನುಭವ, ಅನನ್ಯ !

ಚಿತ್ರ. ವೆಂ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು