ಬೆಳ್ಳಿಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಮುಗಿಲೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಮೊದಲ ಅನುಭವ, ಅನನ್ಯ !