ಇದು ವಿಮಾನದ ಕಿಟಕಿ- ಆಗಸದಲ್ಲಾಗುವ ಬಣ್ಣಗಳ ವಿಪರೀತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬೆಳಕಿಂಡಿ !