ಓಹ್ ! ಮೋಡಗಳೆ, ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ಯಾವದಿಶೆಗೆ ?