ಕುರಿಂಜಲ್ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಹಸಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೋಹಕವಾದ ಚಿತ್ರ. ಅಂಥ ರಮ್ಯ ನಿಸರ್ಗದ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿ ಅನಿಲ್.

ಡಾ|| ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು