ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಲಕ್ಯಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು

ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದಿರು ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಯಾ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.

ರೋಪ್ ವೇ ಮೂಲಕ ಅದಿರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಈಗ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.