ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬೋಟಿನ ಹೆಸರು, ’ಪ್ಯನೇಶಿಯ”-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ಯಟಕರನ್ನು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಬಳಿಯ ಸಮುದ್ರಯಾನಮಾಡಿಸುವ ಸುಂದರ ನಾವೆ !