ತಡಿಯಂಡಮೋಳು - ೧

ತಡಿಯಂಡಮೋಳು  - ಮುಂಜಾನೆ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

>>ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿರುಗುವ ಚಿನ್ನದ ಗುಡ್ಡ.
ಆಹಾ.

ಪಾಲ ಅವರಿಂದ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ Copy rights ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆಯಿರಿ ವಿನಯ್.

-ಅನಿಲ್.

ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲಾರೀ. ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬರಹ ಸೀಮಿತ.

-- -- --
ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ