ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ನೆರಳು

ತಡಿಯಂಡಮೋಳು  - ಮುಂಜಾನೆ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವೇ ಮೂರು ಜನ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರು

-- -- --
ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ