ಮರಗಳು ಹೀಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ? ಇವುಗಳ ಫೋಟೊವನ್ನು ಮಲಗಿ ತೆಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲವೇ ?

ದಟ್ಟವಾದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಮರಗಳ ವಿನೂತನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಅದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ ?