’ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ’ ದ, ’ಯೂತ್ ಫೋರಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು” ’ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಭವನ,’ ದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು !

ನಮ್ಮಕನ್ನಡಿತಿ, ’ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ’ ರವರಹೆಸರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ, ಭವ್ಯ ಹಾಲ್ ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು !

-ಚಿತ್ರ, ವೆಂ