ಜೆಫ್ ಡನ್ಹಮ್, ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪಪೆಟ್ ಶೋಮನ್ !

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜೆಫ್ ಡನ್ಹಮ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ’ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಪೆಟ್ ಶೋ,” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ’ಟೆರೊರಿಸ್ಟ್ ಅಖ್ಮೆದ್”, ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ’ಯುಟ್ಯೂಬ್,’ ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿ.

-ಚಿತ್ರ-ನನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ನಿಂದ.