ಮೇಲಿದೆ ನಂ ಮನೆ ; ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು, ಸುಮ್ಮನೆ.....

೩,೪೦೦ ಅವೆ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಮನೆ, ೩ ನೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ! ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ಭಾರಿ ವಾಡೇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ! ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ !

-ಚಿತ್ರ..ಸ.