ಹಕ್ಕಿಗಳು...

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಮೇಲಿರುವ ಹಕ್ಕಿ "ರೆಡ್ ವೆಂಟೆಡ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್".
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಕೆಳಗಿರುವ ಹಕ್ಕಿ "ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗ್".
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

-ಅನಿಲ್.