ನನಗೆ ಮುದನೀಡಿದ, ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಯ !

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ, ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್, ನಮ್ಮಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಈ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ನನಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ಹಿಡಿಸಿತು. ಈ ನೋಟ, ಅಮೆರಿಕದ ’ಆರೇಂಜ್ ಕೌಂಟಿ ’, ಯದು, ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ !

-ವೆಂ.