ಸರೋವರಗಳ ನಾಡು-ಅಮೆರಿಕ !

’ಮಿನ್ನಸೋಟ” ರಾಜ್ಯ ೧೦, ೦೦೦ ಸರೋವರಗಳ ರಾಜ್ಯವಂತೆ ! ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯವೇನು ಕಡಿಮೆಯೇ ? ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು.

-ವೆಂ.