ಸೊಗಸಾದ ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯೆ, ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ ; ಅಲ್ಲೇ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು !

ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ, ಇಲಿನಾಯ್ ರಾಜ್ಯದ , ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ಟನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಚೆಲುವಿನ ಸರೋವರದ ಬಳಿ, ಕುಳಿತು ತೆಗೆದ, ಚಿತ್ರ ! ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.