ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ಕುಡ್ಲೆ ಕಡಲ ತೀರ, ಗೋಕರ್ಣ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಉಡುಪರೆ,

ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡ, ಸೂರ್ಯ,ದೋಣಿ,ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.