ಸಮುದ್ರದ ಜೊಂಡು !

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಗರದ ಕಡಲಿನ ಬಳಿ ಅಡ್ಡಾಡಲು ನಾನು ಹೋದಾಗ, ನನ್ನ ಮಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊ.

-ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಕಾಶ್.