ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯದ, "ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ " ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ !

”ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್,’ ಒಂದು ಅಧ್ಬುತವಾದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮನೋರಂಜನೆಯ ತಾಣ. ’ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ’ ಯವರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ !

-ಚಿತ್ರ-ವೆಂ.