' ಸಿಯಾಟಲ್,’ ಅಂದ್ರೆ, ’ಸ್ಪೇಸ್ ನೀಡಲ್’, ’ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್,’ ’ಎವರೆಟ್. ವಿ. ಕಾ’, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ !