ಹೃದಯಂಗಮ, ಈ ಸೂರ್ಯೋದಯ [ಅಮೇರಿಕಾದ ಸುಪೀರಿಯರ್‍ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ]