ಚಿಕಾಗೋನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ’ಅಕ್ಕಾ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ’ ದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನದ ದೃಷ್ಯ !