ಜೋಗ ವೈಭವ - ೫

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಮಾನವ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಕಂಡಿ ?

ಸಾಯೊತನ್ಕ್ ಸಂಸಾರ್ದೊಳ್ಗೆ ಗಂಡಾ ಗುಗುಂಡಿ.

........... ಜೋಗಾದ್ ಗುಂಡಿ !

-ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ತರೂಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರ ಕಣ್ಣು !