ಓಹೋ...ಹಿಮಾಲಯ!

ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು...

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು