ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಉದ್ಯಾನ !

ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲಂಬಿಯ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿನ ತೋಟದ ವೈಖರಿ ನೋಡಿ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ !

 

ಚಿತ್ರ. ರವೀಂದ್ರ