ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯ.....

ಜೋಡಿ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳು. ಇಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ರತಿರುತ್ತವೆ.