ಹೃಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ..... (ರಾಮಜುಲಾ)

ಹೃಷಿಕೇಶದ ರಾಮಜುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟ.. ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಸಕತ್ತಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಡುವ ರಾಮಸೇವಕರು!! ಅಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರೊಂದಿಗೂ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.