ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಕಲೆ

ಸಾಗರದ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಥರಾವರಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರುತ್ತಿರುವುದು