ತಾಳೆ ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಶೆಯ ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆಗಳ ನಡುವೆ - ಚಂದ್ರ (!)- ಅಮೆರಿಕೆಯ ಲಾಸ್ ಎಂಜಲೀಸ್ ಬಳಿಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಯ.

*ತಾಳೆಯ ಮರ- ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಶಾವೃತ ಆಗಸ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು-ಕತ್ತಲ ಆ ವಿಸ್ಮಯ ಜಗತ್ತು !

*ನಮ್ಮಮನೆಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೊ ಆಲ್ಬಮ್ ನಿಂದ.