ಕೇದಾರದ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಹಿಮಪಾತವಾದಾಗ

ಹಿಮಪಾತವಾದಾಗ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಎಹ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ರಿ. ನಾನೊಮ್ಮೆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ. [:http://www.deviantart.com/deviation/9428092/?qo=27&q=by%3Aconjurer&qh=so...|ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ].