ಭೃಹತ್ ಹೊರಾಂಗಣ ವಿಗ್ರಹ

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಇದೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು