ಈ ತರಹ ಹೋಟೆಲ್‍ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ರೋಮಾಂಚಕ

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಟೆಲಿನವರು ಈ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೂ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ!