ಆಮ್ ಸ್ಟರ್ ಡಾಮ್ ನ ತುಲಿಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವುಗಳೊಡನೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು!!

ನೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ ಆಮ್ ಸ್ಟರ್ ಡಾಮ್ ನ ತುಲಿಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವುಗಳೊಡನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ನಗುಮೊಗ ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು!!