ಮುಲ್ಶಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಳಿ.

"ಮುಲ್ಶಿ ಡ್ಯಾಮ್, " ಪುಣೆಯ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ. ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹವ-ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ.

-ಆಲ್ಬಂ