ಹೋರ್ಸ್ಲಿಯ ಒಂದು ಈಜುಕೊಳ.

ಹೋರ್ಸ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.

ಇದರ ಅವಕಾಶಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಆಲ್ಬಮ್