ಓಹ್ ...ಹವ ಹವಾಯ್...... ಹವ ಹವಾಯ್...... ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ [೩] !

ನೀರಿದೆ ; ನೆಲವಿಲ್ಲ. ನೀಲಿಯ ಆಗಸವಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಲ್ಲ. ಮರ, ಗಿಡ, ಎಲ್ಲಾ ಇವೆ.

-ಪ್ರಕೃತಿದೇವಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ !

ಹವಾಯ್ ದ್ವೀಪದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ Landscape ಚಿತ್ರ.

ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು : ಆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ; ಪ್ರಕೃತಿದೇವಿ.

-ಮನೆ ಆಲ್ಬಮ್ ನಿಂದ