ಹವಾಯಿದ್ವೀಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಪುಷ್ಪದಾನಿ !

ಹವಾಯಿ- ನಿಸರ್ಗದ ರಮಣೀಯ ದೃಷ್ಯಗಳ ತವರೂರು. ಬಹುಶಃ ’ಪ್ರಕೃತಿದೇವಿ” ತನ್ನ ಹಲವು ರೂಪಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಯೋ ಎನ್ನಿಸುವ, ಅಪರೂಪದ "ದೃಷ್ಯಕಾವ್ಯ "ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಣಿಯಬಹುದು.

-ಆಲ್ಬಮ್