ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ; ತೆಂಗಿನಮರಗಳು !

ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಮರಗಳು ಇರುವುದು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ?

ಸರಿ. ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಆದರೆ ಈ ಮರಗಳು ಇರೋದು ಹವಾಯ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ !

-ಆಲ್ಬಮ್