ಹಾಂಕಾಂಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂದೋಟ.

ಹಾಂಕಾಂಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೂದೋಟಗಳಿವೆ. ಅವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ.

-ಆಲ್ಬಮ್