ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಗಿಲು !

ಮುಗಿಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗಳು ಬಹುಶ: ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದವುಗಳು. ಆದರೂ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ !