ಹೋದವರ್ಷದ, ಮುಂಬೈ ನ ರೈಲ್ವೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಬಾಂಬಿನ ಸ್ಪೋಟದ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೃ‍ಷ್ಯ ! [೧೧/೭]