ನಯಾಗರ ಜಲಪಾತ - ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ!

ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳು ಕೆನಡಾ ಭಾಗದಿಂದ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿವೆ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು