ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಸೇತುವೆ!

ನಯಾಗರ ನದಿಯ ಮೇಲೆ, ಕೆನಡ-ಯುಎಸ್‍ಎ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಸೇತುವೆ (Rainbow bridge) - ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನ ಬದಿ-ನೋಟ