ಮದುವಣಿಗಿತ್ತಿಯ ಸೆರಗು!

ನಯಾಗರಾದ ಮೂರು ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ, Bridal Veil ಜಲಪಾತ. ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಕಟ್ಟೆ :-) (Hurricane Deck)