ಬೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬರಚುಕ್ಕಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಭರ ಚುಕ್ಕಿಯ, ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.

ಬರಚುಕ್ಕಿಯೋ , ಭರಚುಕ್ಕಿಯೋ ?

ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಭರಚುಕ್ಕಿಯೇ ಸರಿಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.