ಸತ್ತೇಗಾಲದ ಸೇತುವೆ

 ಸತ್ತೇಗಾಲ ಎಂಬ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮದ್ದೂರು, ಮಳವಳ್ಳಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾವೇರಿಯನ್ನ ದಾಟಿದರೆ ಸತ್ತೇಗಾಲ ಮತ್ತು ಶಿವಸಮುದ್ರ
ಹಳ್ಳಿ(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಹೆಗ್ಗೂರು) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾನ್ಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬರಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿ/ಜಲಪಾತಗಳು.