'ಗೋಪಾಲಸಾಮಿ' ಬೆಟ್ಟದ ಚೆಲುವಿನ ನೋಟ

'ಗೋಪಾಲಸಾಮಿ' ಬೆಟ್ಟ ಮೈಸೂರು-ಊಟಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಅಂಗಳ' ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗುವುದು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಚೆಲುವಿನ ನೀಲಿಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಹಸುರು ನೋಡಲು ಬಲು ಚೆಂದ.