ಅಬ್ಬ, ಎಂಥಾ ರಮ್ಯ ದೃಷ್ಯ !

ಹೊರನಾಡಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಸಾಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಅದೇನು ವನಸಿರಿ ! ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನತಣಿಯುವಷ್ಟು ಸಸ್ಯ-ಜಲರಾಶಿ.

-ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫೋಟೊ ಆಲ್ಬಮ್ ನಿಂದ.