ತುಂಗೆಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು !

ಶೃಂಗೇರಿಯ ತುಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾರುತ್ತಾ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಅಸಂಖ್ಯ ಮೀನುಗಳ ತಂಡ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಿಬಿಡುತವೆ.

-ಆಲ್ಬಮ್.